Search
Close this search box.
PoliklinikaFizikus_Doc dr Valdamer Štajer

Doc dr Valdemar Štajer

Fakultet sporta i fizickog vaspitanja Novi Sad

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

  • fiziologija fizičke aktivnosti, vežbanja i zdravlja
  • dijagnostika opšte (zdravstvene) i specifične fizičke forme povezane sa zdravljem kod različitih populacija
  • planiranje i programiranje fizičke aktivnosti i vežbanja kod različitih populacija
  • uticaj fizičke (ne)aktivnosti, programiranog vežbanja, životnih stilova, nutritivnih navika i dodataka ishrani na mitohondrijalnu (dis)funkciju

USLUGE

  • Procena, opšte (zdravstvene) i specifične fizičke forme povezane sa zdravljem kroz motoričko i funkcionalna (ergospirometrijska) testiranja opšte, sportske i kliničke populacije
  • Planiranje i programiranje fizičke aktivnosti i vežbanja kod opšte, sportske i kliničke populacije

Valdemar Štajer je docent na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu, a predaje na sva tri nivoa akademskih studija (osnovne, master i doktroske). U laboratoriji za primenjenu fiziologiju i ishranu (www.appliedbioenergetics.org), obavlja funkciju tehničkog rukovodioca na istraživačkim projektima. Doktorirao je na mogućnosti primene kreatina i guanidinoacetatne kiseline kao biomarkera za procenu perifernog zamora u kliničkom i atletskom okruženju. Član je istraživačkih timova na više naučnih projekata u cilju unapređenju zdravlja opšte populacije putem vežbanja, a kao autor i ko-autor ima objavljeno preko 20 radova u M20 kategoriji. Kroz svoja naučna znanja i stečeno iskustvo na projektima i samom radu u laboratoriji pomaže opštoj, sportskoj i kliničkoj populaciji da procene (testiraju) stanje njihove zdravstvene (opšte) i specifične fizičke forme povezane sa zdravljem, uz davanje jasnih preporuka za dalje vežbanje. Konsultant u Poliklinici Fizikus od 2021.