Search
Close this search box.

prof dr med Živan V. Maksimović

vaskularni hirurg

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

Periferna vaskularna oboljenja:

 • aorte
 • karotidnih arterija
 • vena (i venskih ulkusa)
 • karličnih i arterija donjih ekstremiteta
 • limfni zastoj

USLUGE

Klinički pregled, analiza ehosonografije (Doppler) i angiografije:

 • karotidna bolest
 • bolesti aorte
 • bolesti arterija donjih ekstremiteta
 • bolesti arterija gornjih ekstremiteta
 • druga periferna vaskularna oboljenja (vazokonstriktorna oboljenja, urođene anomalije itd.)
 • akutna oboljenja venskog sistema (tromboflebitis, flebotromboze i komplikacije)
 • varikoziteti (hronična venska insuficijencija)
 • venski ulkusi
 • bolesti potkožnog tkiva

Davanje stručnog mišljenja i izbor terapijskih postupaka vaskularnih oboljenja.

Klinički pregled, diferencijalne dijagnoze, lokalna hirurška obrada i lečenje venskih ulkusa.

 

Dr med. – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao 1970, a  završio 1976. g.; (prosečna ocena studija 8,88).

Specijalizacija Opšte hirurgije: Institut za hirurgiju UKC MF u Beogradu (odličan uspeh), 1983;

Magisterijum – Mr sci. med. : Klinički aspekt tromboembolija arterija donjih ekstremiteta. Medicinski fakultet Universiteta u Beogradu, 1980;

Doktorska disertacija – Dr sci med. : Etiopatogeneza, klinički aspekti i  hirurško lečenje “Ulcus venosum-a” donjih ekstremiteta.  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1985;

Subspecijalizacija: Vaskularna hirurgija 2002. g.

Inostrano usavršavanje:

Institut hirurgije  “Višnjevski” – Prof Dr  A. Pokrovski (1 mesec) 1981;

St. Thomas Hospital, Prof Dr Norman Browse, (2 meseca) 1989; Charing Cross Hosp, Prof Dr Roger Greenhalgh,  (1 mesec) 1991.

Stručno usavršavanje:

Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta (asistent pripravnik) 1978-1979;

Prva Hirurška klinika i  Institut za Hirurgiju MF UKC (klinički lekar, specijalista hirurg)  1979-1985;

Centar za vaskularnu hirurgiju Instituta za Kardiovaskularne bolesti KCS, 1985-2001;

Načelnik Odeljenja Urgentne opšte i vaskularne hirurgije Urgentnog centra KCS,  1993-1995;

Načelnik odeljenja vaskularne hirurgije Klinike za vaskularnu i  endovaskualrnu hirurgiju, 1995 – 2016;

Asistent na predmetu Hirurgija MF u Beogradu, 1982;

Docent MF u Beogradu, 1989. godine

Vanredni profesor MF u Beogradu, 1994. godine

Redovni profesor MF u Beogradu,  1999. godine.

članstvo u stručnim organizacijama:

Srpsko lekarsko društvo od 1976. godine,

Hirurška sekcija SLD od 1983. godine,

Sekcija za vaskularnu hirurgiju i  angiologiju SLD od 1994. godine,

Jugoslovensko udruženje za ateriosklerozu – Član nadzornog odbora od 2000. – 2008. g.

Udruženje kardiovaskualrnih hirurga Srbije (Član upravnog odbora 2001-2005)

Osnivač i  Predsednik Udruženja flebologa Srbije i  Crne Gore (od 2003. – 2008.)

Osnivač i  predsednik udruženja flebologa Srbije (2008-2019)

Udruženje vaskularne medicine (od 2004. g.)

European Soc. for  Vascular and Endovascular Surgery,

International Union of Angiology

Fellow of the Scientific Council of the International College of Angiology – FICA (1997)

International Union of flebology(2006)

Honorary president of Balkan venous forum (2009)

Honarary member of European venous forum (2013)                                                                         

Šef Katedre za vaskularnu hirurgiju i  angiologiju Medicinsklog fakulteta u Beogradu (2002-2004.g.)

Šef Katedre hirurgije sa anesteziologijom Medicinskog fakulteta u Beogradu    (2004 -2015)

Vanredni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva    (2006);

Redovni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva (2013)

Rukovodilac i član više nacionalnih i internacionalnih istraživačkih projekata iz oblasti vaskuarne medicine

Publikacije:    

Međunarodni časopisi i  poglavlja u inostranim knjigama: 24;

Časopisi indeksirani u MEDLINE: 73

Časopisi sa recenzijom: 21

Međunarodni kongresi (radovi “in extenso”): 8;

Radovi u celini u zbornicima domaćih sastanaka: 27,

Medjunarodni kongresi i  sastanci (abstrakti): 89

Domaći kongresi i  sastanci  (abstrakti): 94

Glavni urednik udžbenika:   8

Poglavlja u udžbenicima i  monografijama: 50                                   

Samostalne knjige (monografije): 2

Nacionalni vodiči: 3

Predsednik (organizator) nacionalnih kongresa sa internacionalnim učešćem: 2

Predavanja po pozivu na međunarodnim kongresima: 4

Predavanja po pozivu na međunarodnim sastancima: 6

Predavanja po pozivu na domaćim stručnim sastancima: 9

Predavanja na domaćim stručnim sastancima: 19          

Ukupno: 399 publikacije i  26 predavanja

Rukovodilac i organizator 14 seminara Kontinuirane medicinske edukacije  iz vaskularne hirurgije                            

Predsednik dva domaća kongresa flebologa sa internacionalnim učešćem

Mentorstva:

10  magistarskih teza, 4 doktorske disertacije, 9 subspecijalizacije, 2 akademska specijalistička rada

Priznanja:

Zahvalnica Srpskog lekarskog društva, 1987.

Plaketa Medicinskog fakulteta u Beogradu (1996) za razvoj visokoškolskog obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i  zdravstvene delatnosti  Fakulteta;

Plaketa za izuzetne rezultate za unapredjenje nastave medicinskog fakulteta u Beogradu (2008 i 2013)

Povelja Medicinskog fakulteta „za dragocen doprinos u razvoju izdavačke delatnosti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu“ (2013).

Godišnja nagrada Srpskog lekarskog društva „Zlatno pero“ (2014)

Nagrada grada Beograda za medicinu (2013)

Plaketa Druge hirurške klinike (2016)

Plaketa udruženja kardiovaskualrnih hirurga (2017).