Prim. Dr sc. med. Olivera Ilić Stojanović

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije – Subspecijalista reumatologije

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

  • Degenerativni i vanzglobni reumatizam kičmenog stuba i zglobova
  • Kompresivne neuropatije

USLUGE

  • Kompleksni pregled muskuloskeletnog sistema, sa fizijatrijskog i reumatološkog aspekta
  • UZ dijagnostika muskuloskeletnog sistema
  • Intraartikularna infiltracija (glikokortikoidi, hialuronati, i dr.) Pod kontrolom UZ, 
  • Periartikularne infiltracije lekova pod kontrolom ultrazvuka
  • Paravertebralnie infiltracije pod kontrolom ltrazvuka
  • Lečenje Triger fingera (škljocajućeg prsta) i
  • Lečenje karpalnog kanala kompleksnom primenom originalne metode niskoenergetske laseroterapije i infiltracijom glikokortikoida.
Naučni saradnik, Prim. Dr sc. med. Olivera Ilić Stojanović, fizijatar i reumatolog se bavi kompleksnim pregledima, dijagnostikom kao i uspešnim lečenjem oboljenja i povreda muskuloskeletnog sistema različitih etiologija uključujući i metaboličke bolesti, sa posebnim osvrtom na osteoporozu.
 
Pored toga u Poliklinici Fizikus radi i UZ dijagnostiku zglobova i promena na mekotkivnim strukturama uz mogućnost aplikacije intraartikularnih infiltracija (glikokortikoidi, hialuronati i dr.) pod kontrolom UZ, kao i periartikularnih i paravertebralnih infiltracija. Mogućnosti dijagnostike su dodatno proširene novom rendgenološkom i CT dijagnostikom u ovoj poliklinici.
 
Često pacijenti sa tegobama škljocajućeg prsta (trigger finger), oni koji imaju Dipitrenovu kontrakturu ili kompresiju n. medianusa u karpalnom kanalu ili pak petni trn, nemaju saznaje za uspešno lečenje ovih tegoba kompleksnom primenom originalne metode niskoenergetske laseroterapije i infiltracijom glikokortikoida koje se mogu sprovesti kod nas.
RADNO ISKUSTVO

U Institutu za rehabilitaciju – Beograd radi od 1986. – 1993. godine, a zatim od 2000. godine je i dalje u istoj instituciji.

U periodu od 1993. – 2000. godine je radila u Institutu za Reumatologiju RAMN u Moskvi i kao specijalista reumatolog i kao fizijatar.

OBRAZOVANjE

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine sa prosečnom ocenom 9,00. U Institutu za rehabilitaciju – Beograd radi od 1986. godine.

Magistarsku tezu pod nazivom „Poremećaji ventilacije pluća i rezultati rehabilitacije respiratornog sistema u pacijenata obolelih od ankilozirajućeg spondilitisa” iz Reumatologije (mentor: Prof. dr Dušan Vukotić) odbranila je 1991. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Specijalistički ispit iz „Fizikalne medicine i rehabilitacije“ na Medicinskom fakultetu u Beogradu položila je 1992. sa odličnim uspehom.

Od 1993. do 2000. godine radila je u Institutu za reumatologiju Ruske akademije medicinskih nauka (RAMN) u Moskvi.

Kontinuirano usavršavanje iz laseroterapije sticala je na Vojnomedicinskoj akademiji I.M.Mandreka, odeljenja za laseroterapiju i medicinu u vanrednim stanjima u Moskvi kod Prof. V. Ilarionova, i u Državnom centru za laseroterapiju u Moskvi, u periodu između 1993. i 1995. godine.

Vodila je naučni projekat koje je odobrilo Ministarstvo zdravlja Ruske federacije u Moskvi i odbranila doktorsku disertaciju “Patofiziološka osnovanost i efekat infracrvene impulsne terapije laserom u bolesnika obolelih od reumatoidnog artritisa” (mentor: akademik Prof. Evgenij Nasonov), juna 2000. godine u Institutu za reumatologiju Ruske akademije medicinskih nauka u Moskvi.

Doktorska disertacija je nostrifikovana na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine.

Osnovni zaključci i praktična primena disertacije uključeni su u program predavanja, seminarskih i praktičnih vežbi na Katedri za reumatologiju Prvog moskovskog medicinskog fakulteta I. M. Sečenova, Ruskog naučnog centra za rehabilitaciju i balneoklimatologiju i Državnog naučnog centra za lasersku medicinu Ministarstva zdravlja Ruske federacije.

Nosilac je međunarodnog patenta, Saveznog zavoda za patente Ruske Federacije za originalnu metodu terapije laserom bolesnika sa reumatoidnim artrtitisom (RU №.2144397).

Zvanje primarijusa stekla je 2006. godine.

Zvanje specijaliste reumatologa stekla je 2010. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

NAUČNO PEDAGOŠKA ZVANjA

Tokom rada u Institutu za reumatologiju Ruske akademije medicinskih nauka (RAMN) u Moskvi (od 1993. do 2000. godine) bila je Prvi inostrani lekar koja je primljena u zvanje asistenta na Katedri za reumatologiju, Prvog moskovskog medicinskog fakulteta I. M. Sečenova (u izbornom periodu 1996-2001) i Stariji nauči saradnik u institutu za Reumatologiju RAMN u Moskvi. (za period 1995-2000. godine).

Odlukom Ministarstva za Nauku i tehnološki razvoj od 14. 04. 2010. godine je izabrana, a 25.01.2017. reizabrana u naučno zvanje „naučnog saradnika“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti Fizikalna medicina i rehabiltacija.

Prim. Dr sc. med. Olivera Ilić Stojanović NS, je mentor Medicinskog fakulteta u Beogradu za specijaliste iz oblasti Fizikalne medicine i rehabilitacije.

RUKOVODEĆE FUNKCIJE I ČLANSTVO U ORGANIMA

Osnivač je i član borda Nacionalnog multidisciplinarnog udruženja za menopauzu i andropauzu Srbije (MUMIA) od 2002. godine, gde redovno učestvuje kao predavač po pozivu na nacionalnim i međunarodnim kongresima .

Član je izvršnog odbora borda Evopske medicinske laserske asocijacije (European Medical Laser Association – EMLA) i predsednik Srpskog ogranka EMLA.

Član nadzornog odbora Srpskog udruženja specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

U više navrta je bila Član organizacionih odbora Nacionalnih kongresa Fizikalne medicine i rehabilitacije Srbije, i član uređivačkog odbora specijalnih izdanja nacionalnog časopisa Balneoklimatologija.

Pomoćnik direktora za naučno istraživački rad i stručnu edukaciju u Institutu za rehabilitaciju – Beograd.

REFERENCE / ČLANSTVA / RADOVI

Autor je ili koautor oko 200 radova publikovanih u nacionalnim i međunarodnim časopisima sa recenzijama , monografiju nacionalnog i međunarodnog značaja i dva udžbenika (u preko 50% radova prvi autor). Recenzent je istaknutog međunarodnog časopisa M22 kategorije za oblast osteoporoze, fizikalne medicine i rehabilitacije i reumatologije.

Sertifikovana je 2010. i resertifikovana 2020. godine kao specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije od borda Evropske unije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Član je Srpskog lekarskog društva – SLD (od 1997).

Član je Mediteranskog foruma fizikalne medicine i rehabilitacije (MFPRM). Član je Internacionalnog (ISPRM), i Srpskog udruženja specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

Član je udrženja reumatologa Srbije (URES).

Usavršavanja – kursevi iz Dijagnostike i tumačenja nalaza osteodenzitometrije IOF (International Osteoporotic Foundation) Osteoporosis – Diagnosis Course with Densitometry Certification završavala je 2007, ISCD Body Composition & VFA Courses 2011 i 2016 godine.

Međunarodni kurs za primenu Muskuloskeletnog ultrazvuka u reumatologiji (MSUS), akreditovan kod Evropskog udruženja Reumatologa (European League Against Rheumatism – EULAR) završila je 2010 godine, posle obuke na Institutu za Reumatologiju u Beogradu.

  1. godine je završila viši nivo Međunarodnog kursa za primenu Muskuloskeletnog ultrazvuka u reumatologiji (MSUS), stručno akreditovan kod Evropskog udruženja Reumatologa (EULAR).