Search
Close this search box.

Prim. Dr sc. med. Olivera Ilić Stojanović

Viši naučni saradnik, Prim. Dr sc. med. Olivera Ilić Stojanović specijalista fizikalne I rehabilitacione medicine, reumatolog

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

  • Oboljenja i povrede muskuloskeletnog sistema različitih etiologija, uključujući i metaboličke bolesti, sa posebnim osvrtom na osteoporozu.

USLUGE

  • Kompleksni pregled, dijagnostika I lečenje muskuloskeletnog sistema ( kičmenog stuba zglobova I pripadajučih mekotkivnih struktura), sa fizijatrijskog i reumatološkog aspekta
  • UZ dijagnostika muskuloskeletnog sistema
  • Intraartikularne infiltracije (glikokortikoidi, hialuronati, i dr.) pod kontrolom UZ, 
  • Periartikularne infiltracije lekova pod kontrolom ultrazvuka
  • Paravertebralnie infiltracije
  • Lečenje Triger fingera (škljocajućeg prsta), Dipitrenove kontrakture I karpalnog kanala kompleksnom primenom originalne metode niskoenergetske laseroterapije i infiltracijom glikokortikoida.
  • Mogućnosti dijagnostike su dodatno proširene  novom  rendgenološkom i CT dijagnostikom u ovoj poliklinici. 

OBRAZOVANjE

Viši naučni saradnik, Prim. Dr sc. med. Olivera Ilić Stojanović je diplomirala  na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine sa prosečnom ocenom 9,00. U Institutu za rehabilitaciju u Beogradu radi od 1986. godine.

 

Magistarsku tezu pod nazivom „Poremećaji ventilacije pluća i rezultati rehabilitacije respiratornog sistema u pacijenata obolelih od ankilozirajućeg spondilitisa” iz Reumatologije (mentor: Prof. dr Dušan Vukotić) odbranila je 1991. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dr sc. med. Olivera Ilić Stojanović je od 1993. do 2000. godine radila  kao reumatolog I fizijatar u Institutu za reumatologiju Ruske akademije medicinskih nauka (RAMN) u Moskvi gde je zavrsila i specijalizaciju iz reumatologije.

Na Medicinskom Fakultetu u Beogradu je 2010. godine stekla zvanje  specijaliste reumatologa.

Kontinuirano usavršavanje iz laseroterapije sticala je na Vojnomedicinskoj akademiji I.M.Mandreka, odeljenja za laseroterapiju i medicinu u vanrednim stanjima u Moskvi kod Prof. V. Ilarionova, i u Državnom centru za laseroterapiju u Moskvi, u periodu između 1993. i 1995. godine.

Dr sc. med. Olivera Ilić Stojanović  je vodila naučni projekat koje je odobrilo Ministarstvo zdravlja Ruske federacije u Moskvi i odbranila doktorsku disertaciju “Patofiziološka osnovanost i efekat infracrvene impulsne terapije laserom u bolesnika obolelih od reumatoidnog artritisa” (mentor: akademik Prof. Evgenij Nasonov), juna 2000. godine u Institutu za reumatologiju Ruske akademije medicinskih nauka u Moskvi.

Doktorska disertacija je nostrifikovana na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine.

Dr sc. med Olivera Ilić Stojanović je, obzirom na naučni doprinos svoje doktorske disertacije, nosilac patenta  Saveznog zavoda za patente Ruske Federacije  za  naučnu inovativnost  i originalnu metodu terapije laserom bolesnika sa reumatoidnim artrtitisom

 [Патент Российской Федерации на изобретение РУ  №.2144397 С1,7 А 61 Н 5/067. Способ лечения ревматоидного артрита. Приоритет от 25.05.1999. Бюллетень №.2. 20.01.2000.].

Praktična primena disertacije, odnosno specifična metoda primene malih doza infracrvene laseroterapije, je bila uključena u program predavanja, seminarskih i praktičnih vežbi na Кatedri za reumatologiju Prvog Moskovskog medicinskog fakulteta I. M. Sečenova, Ruskog naučnog centra za rehabilitaciju i balneoklimatologiju i Državnog naučnog centra za lasersku medicinu Ministarstva zdravlja Ruske federacije.

Ova metoda se primenjuje u Institutu za rehabilitciju u Beogradu od 2000. godine, gde je dokazala svoju efikasnost u svakodnevnom kliničkom radu sa različitim oboljenjima kao i traumama zglobova i tetiva.  

 

NAUČNO PEDAGOŠKA ZVANjA

Tokom rada u Institutu za reumatologiju Ruske akademije medicinskih nauka (RAMN) u Moskvi (od 1993. do 2000. godine) bila je Prvi inostrani lekar koja je primljena u zvanje asistenta na Katedri za reumatologiju, Prvog moskovskog medicinskog fakulteta I. M. Sečenova (u izbornom periodu 1996-2001) i Stariji nauči saradnik u institutu za Reumatologiju RAMN u Moskvi. (za period 1995-2000. godine).

Odlukom Ministarstva za Nauku i tehnološki razvoj od 14. 04. 2010. godine je izabrana, a 25.01.2017. reizabrana u naučno zvanje „naučnog saradnika“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti Fizikalna medicina i rehabiltacija a od februara 2022. u zvanje višeg naučnog sradnika (vanredni profesor).

Od  2002. godine obavlja zadatke mentora za lekare na specijlizaciji iz „Fizikalne medicine i rehabilitacije” i predavač je na dvosemestralnoj nastavi  na akademskim specijalističkim studijama  iz Fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

 

RUKOVODEĆE FUNKCIJE I ČLANSTVO U ORGANIMA

Dr sc. med Olivera Ilić Stojanović  je osnivač i član borda Nacionalnog multidisciplinarnog udruženja za menopauzu i andropauzu Srbije (MUMIA) od 2002. godine, gde redovno učestvuje kao predavač po pozivu na nacionalnim i međunarodnim kongresima .

Član je izvršnog odbora borda Evopske medicinske laserske asocijacije (European Medical Laser Association – EMLA) i predsednik Srpskog ogranka EMLA.

Član nadzornog odbora Srpskog udruženja specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

U više navrta je bila Član organizacionih odbora Nacionalnih kongresa Fizikalne medicine i rehabilitacije Srbije, i član uređivačkog odbora specijalnih izdanja nacionalnog časopisa Balneoklimatologija.

Pomoćnik direktora za naučno istraživački rad i stručnu edukaciju u Institutu za rehabilitaciju – Beograd.

Dr sc. med Olivera Ilić Stojanović je sertifikovana i resertifikovana 2020.  kao „-senior fellowship“ od borda Evropske unije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Član je Srpskog lekarskog društva – SLD (od 1997); Član je Mediteranskog foruma fizikalne medicine i rehabilitacije (MFPRM).

Član je Internacionalnog (ISPRM), i Srpskog udruženja specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije..

Član je udrženja reumatologa Srbije (URES).

 

RADOVI / USAVRŠAVANJA

Dr sc. med Olivera Ilić Stojanović  je autor ili koautor oko 200 radova publikovanih u nacionalnim i međunarodnim časopisima, monografije nacionalnog i međunarodnog značaja i dva udžbenika (u preko 50% radova prvi autor). Njeni radovi su citirani preko 300 puta, Hirshov index 8.

Predavač po pozivu  je na mnogobrojnim domaćim I mećunarodnim kongresima I sertifikovanim simpozijumima.

Recenzent je istaknutog međunarodnog časopisa M22 kategorije za oblast osteoporoze, fizikalne medicine i rehabilitacije i reumatologije.

Sertifikovana je 2010. i resertifikovana 2020. godine kao specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije od borda Evropske unije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

 

Kontinuirano usavršavanje iz laseroterapije sticala je na Vojnomedicinskoj akademiji I.M.Mandreka, odeljenja za laseroterapiju i medicinu u vanrednim stanjima u Moskvi kod Prof. V. Ilarionova, i u Državnom centru za laseroterapiju u Moskvi, u periodu između 1993. i 1995. godine

Usavršavanja – kurseve  iz dijagnostike i tumačenja nalaza osteodenzitometrije IOF (International Osteoporotic Foundation) Osteoporosis – Diagnosis Course with Densitometry Certification, završavala je 2007, ISCD Body Composition & VFA Courses 2011 i 2016 godine. ETC/Mellanby centre training course: diagnostic test for osteoporosis clinical use of bone turnover markers et  for osteoporosis indication of vertebral fracture- 2015 godine.

Međunarodne kurseve za primenu Muskuloskeletnog ultrazvuka u reumatologiji (MSUS), akreditovane kod Evropskog udruženja Reumatologa (European League Against Rheumatism – EULAR) završila je 2010 i 2012 godine, posle obuke na Institutu za Reumatologiju u Beogradu.

Илич Стоянович Оливера

Проф. Др мед. Наук, Ревматолог, специалист по физической медицине и реабилитации

Доктор медицинских наук, ревматолог и специалист по физикальной медицине и реабилитации.

Работает 30 лет в Институте реабилитации Сербии в Белграде и 7 лет (1993-2000.) в Институте Ревматологии Российской акдемии мед. Наук (РАМН) в Москве, старшим научным сотрудником.

В Министарстве образования и науки Республики Сербии  выбрана на должность высшего научного сотрудника –эквивалент профессора .

Владелец патента РФ по способу лечения ревматоидного артрита.

Автор более 170 научных статей.

Занимается исследованиями лечением, реабилитацией и ультразвуковой диангистией различных видов ревматических заболеваний и травм суставов, сухожилий, позвонков и перифических нервных заболеваний.

При наличии показаний проводит введение периартикулярных, внутрисуставных и паравертебральны медикаментов («блокад») под контролем УЗИ .