Search
Close this search box.

Prim. dr sci. med dr Mladen J. Kočica

Specijalista opšte hirurgije, Subspecijalista kardiohirurgije

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

 • Hirurška revaskularizacija srca
 • Hirurgija oboljenja srčanih zalistaka
 • Hirurgija ushodne aorte i luka aorte
 • Hirurgija perikarda i srčanih tumora
 • Kombinovane kardiohirurške procedure
 • Kompleksne kardiohirurške procedure

USLUGE

 • Preoperativni kardiohirurški pregled i postavljanje indikacija za operaciju
 • Preoperativna procena i upoznavanje pacijenta sa rizicima od operacije
 • Učešće u donošenju konzilijarnih odluka o modalitetima lečenja (“Tim za srce”)
 • Preoperativna priprema pacijenata za kardiohirurško lečenje
 • Postoperativna kontrola kardiohirurških pacijenata

Edukacija:

 • Doktor medicinskih nauka – Odbranjena doktorska disertacija: “Helikoidna ventrikularna miokardna traka Torent-Guasp-a kao osnova za hirurško lečenje postinfarktno remodelovane leve komore.” Mentor: Prof. Dr Miljko Ristić. Komentor: Akad. Prof. Dr Vladimir Kanjuh.
 • Subspecijalista kardiohirurgije – Odbranjen završni rad uže specijalizacije iz kardiohirurgije: “Cirkularna endoventrikularna plastika u hirurškom tretmanu bolesnika sa postinfarktno remodelovanom levom komorom – neposredni i rani rezultati.”
 • 2009. – Subspecijalizacija iz Kardiohirurgije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – Usmeni ispit položen sa odličnim uspehom.
 • 2005. – Magistarske studije iz Vaskularne hirurgije i angiologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – Usmeni magistarski ispit položen sa odličnim uspehom.
 • 2001. – Specijalista opšte hirurgije – Specijalizacija iz Opšte hirurgije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – Specijalistički ispit položen sa odličnim uspehom (No17/661).
 • 1996 – Položen stručni ispit za doktore medicine, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, (No 152-02-00329/96-02).
 • 1995. – Doktor medicine – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, prosečna ocena 9.25 (devet dvadeset pet), (No 27229).

Stipendije i nagrade:

 • Godišnja nagrada Privredne komore Beograda za najbolju doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Beogradu 2014-2015. godine; 
 • Plaketa SO Aanđelovac za doprinos u oblasti medicine a posebno kariohirrgije;
 • Zahvalnica BIA za stručni doprinos u saradnji na očuvanju nacionalne bezbednosti;
 • Zahvalnica Srpskog lekarskog društva za ukupan stručni i naučni doprinos.
 • Plaketa SANU za doprinos naučno-istraživačkoj delatnosti.

Pozicija i kretanje u službi:

 • Klinika za kardiohirurgiju KCS: Subspecijalista kardiohirurgije.
 • Klinički centar Srbije – Potpredsednik Stručnog saveta KCS.
 • Klinika za kardiohirurgiju KCS: Zamenik direktora Klinike.
 • 2012. – Klinika za kardiohirurgiju KCS: Šef Odseka za naučno-istraživačku i obrazovno-nastavnu delatnost.
 • Klinika za kardiohirurgiju KCS: Specijalista Opšte hirurgije.
 • 2001. – Klinika za kardiohirurgiju KCS: Specijalizacija Opšte hirurgije.
 • 1996. – Klinika za kardiohirurgiju KCS: Opšti lekarski staž.

Stručno i naučno usavršavanje:

 • 2004. (na jednomesečnoj bazi) – Istraživački rad u laboratoriji Prof. Francisco Torrent-Guasp-a (Španija) – razvoj nove koncepcije miokardne strukture i funkcije (Helical ventricular myocardial band) i njena primena u savremenoj kliničkoj praksi.
 • (septembar) – Kardiohirurška praksa u University General Hospital Valencia, Department of Cardiac Surgery (Španija) – Prof. Anastasio Montero – restorativna hirurgija leve komore kod bolesnika sa ishemijskom kardiomiopatijom (tehnologija cirkularne endoventrikularne patch plastike).
 • (septembar) – Istraživački rad u laboratoriji za eksperimentalnu kardiologiju, Hospital La Fe, Valencia (Španija) – Prof. Juan Kosin Aguilar – sonomikrometrijska ispitivanja sekvence elektromehaničkih događaja u komornom miokardu.
 • Instruktorski kurs European Resuscitation Council – serifikat za Basic Life Support i Intermediate Life Support.
 • Sertifikat završenog Master kursa rekonstruktivne hirurgije srčanih zalistaka, Monaco.

Članstva:

 • SANU – Odbor za kardiovaskularnu patologiju – član.
 • Udruženje Kardiovaskularnih Hirurga Srbije – UKVHS – Jedan od osnivača i generalni sekretar od 2005.-2010.
 • Udruženje Kardiotorakalnih hirurga Srbije i Crne Gore – UKTH-SCG – član.
 • Srpsko lekarsko društvo – SLD – član.
 • Srpsko udruženje za kardiohirurgiju – SACS – Inicijator osnivanja i član osnivačkog odbora.
 • European Society for Cardio Thoracic Surgery – EACTS – član.
 • European Society for Cardiovascular Surgery – ESCVS – član.
 • European Society for Cardiology – ESC – Član radne grupe za kardiovaskularnu hirurgiju.
 • The European Registry for Patients with Mechanical Circulatory Support – EUROMACS – član.
 • Scandinavian Society for Research in Cardiothoracic Surgery – SSRCTS – član.

Predmeti edukacije:

 • (decembar) – XXX Simpozijum – “Stremljenja i novine u medicini”, Medicinski Fakultet, Beograd. Mini simpozijum: “Rekonstruktivna hirurgija AV valvula”. Predavanje po pozivu sa temom: “Upotreba perikarda u rekonstrukciji mitralne valvule”.
 • (maj) – “European Society for Cardiology – Educational Workshop “Infections in cardiovascular system”. Predavanje po pozivu sa temom: “Surgical treatment of infective endocarditis – video case reports”.
 • (oktobar) – “IV Kongres Kardiologa Srbije”, Beograd. Organizator i moderator fokus sesije: “Bazične nauke u kardiologiji – Novi concept ventrikularne strukture i funkcije” i predavanje sa temom: “Ventrikularna miokardna traka – rešenje Gordijevog čvora srčane anatomije”.
 • (maj) – “The New Concepts of Cardiac Anatomy and Physiology” – Royal Liverpool Children’s NHS Trust, Alder Hey Hospital, Eaton Road, West Derby, Liverpool, UK. Predavanja po pozivu na teme: 1) “The ventricular myocardial band – anatomy (including practical demonstration)” i 2) “Physiology of the ventricular myocardial band”.
 • (jun) – “XVIII International Symposium on Morphological Sciences”, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia and Montenegro. Workshop – “Helical Ventricular Myocardial Band Concept of Francisco Torrent-Guasp”. Predavanja po pozivu na teme: 1) “Torrent-Guasp’s Heart” (Helical ventricular myocardial band) – Form and function”; 2) “Dissection of the Helical ventricular myocardial band”; 3) “Torrent-Guasp’s Heart” (Helical ventricular myocardial band) – Clinical implications”.
 • (jun) – “XXV Congresso Norte Nordeste de Cardiologia, XVII Congresso de Cardiologia do Estado da Bahia, XVII Congresso Norte Nordeste de Cirurgia Cardiovascular”. Salvador, Bahia, Brazil. Predavanja po pozivu na sledeće teme: 1) “Francisco Torrent-Guasp Memorial Lecture: Helical Ventricular Myocardial Band – Structure and Function”; 2) “Treatment of the Ventricular Remodeling – Surgery for Ischemic End Stage Heart Disease” i 3) “CHF – Implications from the new morpho-functional concepts to the CHF treatment”.
 • 2006 (april/maj) – “86th Annual Meeting of the American Association for Thoracic Surgery”. Pennsylvania Convention Center, Philadelphia, USA. Predavanje po pozivu na “Congenital Heart Disease Symposium – New Concepts of Cardiac Anatomy and Function – The Helical Heart”, sa temom: “The Helical Ventricular Myocardial Band of Torrent-Guasp (anatomy and practical demonstration)”.
 • 2006 (oktobar) – “European Conference on Myocardial, Pericardial Disease, and Left Ventricular Dysfunction”, SANU, Belgrade. Predavanje po pozivu na “Interactive Panel: Myocardial Structure, Myocarditis and Cardiomyoapthies” sa temom: “Torrent-Guasp’s Heart (Helical Ventricular Myoacrdial Band): Anatomical Dissection.”
 • 2013 (april) – “The XI International Congress of Clinical cardiology and heart failure, CARDIOS 2013”, Belgrade, Serbia, April 26-27, 2013. Predavanje po pozivu na “Focus session: Valvular heart disease and left ventricular assist devices” sa temom: “Left ventricular assist devices: future in the treatment of the end-stage heart failure?”
 • 2014 (novembar) – 4. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem, Metropol Palas, Beograd, 20 – 23. novembar 2014. Predavanje po pozivu sa temom: “Aneurizme luka aorte – savremeni aspekti etiopatogeneze, dijagnostike i terapije”.
 • (mart) – “The first congress of Cardiovascular Imaging of Serbia with international participation”, “Crowne Plaza” Hotel Belgrade 01. – 03. March 2015. Predavanje po pozivu na “Teaching Session – Myocardial mechanics: From basic principles to clinical application (Part I)” sa temom: “Myocardial mechanics: from LV anatomy to LV function”.

Oblasti istraživanja:

 • Vaskularna medicina: ateroskleroza, vaskularno remodelovanje, angiogeneza, regenerativna medicina, električna provodljivost krvnih sudova, vaskularni pacemaker;
 • Kardiohirurgija: remodelovanje srca, restorativna ventrikularna hirurgija, rekonstruktivna valvularna i aortna hirurgija, revaskularizacija negraftabilnih zona miokarda, hirurgija luka aorte, eksterno aplikabilne ventrikularne proteze, mehanička potpora cirkulacije, transplantacija srca;
 • Bazične nauke: struktura i funkcija komornog miokarda (novi koncept Helikoidne ventrikularne miokardne trake).

Projekti:

 • 2004. – Ministarstvo za Nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije. Asistent u projektu broj 1561: Udaljeni rezultati praćenja bolesnika sa veštačkim srčanim valvulama i/ili aortokoronarnim bypassom: mogućnosti prevencija i lečenja komplikacija. Rukovodilac projekta: Prof. Dr Biljana Obrenović-Kirćanski
 • na dalje – Srpska Akademija Nauka i Umetnosti – SANU – Odbor za Kardiovaskularnu patologiju. Istraživač-saradnik u projektu: Patološke i morfološke lezije miokarda i kronarnih arterija u kongenitalnim i stečenim srčanim manama (i njihovim plućnim cirkulacijama). Rukovodilac projekta: Akademik Prof. Dr Vladimir I. Kanjuh.
 • 2005. – Ministarstvo za Nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije. Asistent u projektu broj 1333: Elektronsko mikroskopska, imuno histohemijska i morfometrijska istraživanja ćelijskih entiteta i ekstracelularnog matriksa arterijskih krvnih sudova u patološkim uslovima. Rukovodilac projekta: Prof. Dr Vesna Lačković
 • na dalje – Ministarstvo za Nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije. Asistent u projektu broj 145074: Cito-histološka, imunohistohemijska i klinička ispitivanja vaskularnog remodelovanja u bolestima krvnih sudova i angiogenezi. Rukovodilac projekta: Prof. Dr Vesna Lačković.
 • 2011–2014: Ministarstvo za Nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije. Asistent u projektu broj 41002.  Karotidna bolest u Srbiji – patološka dinamika, prevencija, dijagnostika i inovativni terapijski postupci. Rukovodilac projekta: Prof. Dr Đorđe Radak.

Odabrane publikacije*:

Radovi u časopisima koji se nalaze na Institute for Scientific Information (ISI) – Science Citation Index (SCI) listi – kategorizovanih kao M21-M22 publikacije, prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (pored citata je naznačena M kategorija i impakt faktor časopisa).

 1. Dejan M. Lazović, Mladen J. Kočica, Filip Vučićević, Milica Karadžić Kočica, Miloš Grujić, Duško Terzić, Aleksandar Đorđević, Danko Grujić, Dragan Cvetković. PERCEVAL SUTURELESS BIOPROSTHESIS FOR DEGENERATIVE AORTIC VALVE STENOSIS: INITIAL EXPERIENCE WITH 67 PATIENTS. Heart Surg Forum 2021; Online first, M23 (137/138); IF 0.676; DOI:
 2. Karadzic Kočica M, Ugrinović H, Grujić M, Lazović D, Vučićević F, Panić G, Kočica M. INFORMED CONSENT IN CARDIAC SURGERY – CURRENT INSTITUTIONAL PRACTICE AND LEGISLATION. Vojnosanit Pregl Online first 2021. M23; IF:0.152; DOI: http://doiserbia.nb.rs/issue.aspx?issueid=3821.
 3. Kalezić N, Karadžić Kočica M, Dimić N, Kočica M, Tošković A, Jovanović M, Dimitrijević I. ALCOHOL ABUSE AS A RISK FACTOR FOR DEVELOPING THYROID CANCER. Srp Arh Celok Lek Online first 2021; M23 (162/165); IF 0.142; DOI: https://doi.org/10.2298/SARH201123113K
 4. Mladen J. Kocica, Milica M. Karadzic Kocica, Dragan D. Cvetkovic, Milos B. Grujic, Lidija Lavadinovic. ACUTE TYPE A AORTIC DISSECTION: A CASE BEYOND THE GUIDELINES. Srp Arh Celok Lek. 2020; 48(11-12):753-756 M23 (162/165); IF 0.142, DOI: https://doi.org/10.2298/SARH200807098K
 5. Mladen J. Kocica MD, PhD, Milica M. Karadzic MDa, Dragan D. Cvetkovic MD, MSca, Milos B. Grujic MDa, Ljiljana Soskic MD, MSca. Off-Pump Plicating Ascending Aortoplasty With External Wrapping – Magnum In Parvo. Heart Lung Circ 2018; In press. https://doi.org/10.1016/j.hlc.2018.10.018
 6. Buckberg GD, Nanda NC, Nguyen C, Kocica MJ. What Is the Heart? Anatomy, Function, Pathophysiology, and Misconceptions. J Cardiovasc Dev Dis 2018; 5(2):33. https://doi.org/10.3390/jcdd5020033
 7. Antúnez Montes O, Sosa Olavarría A, Kocica M. Ventricular mural architecture – Response to Letter to the Editor. Rev Esp Cardiol. 2018;xx(x):xxx–xxx In press.
 8. Nebojsa M. Antonijevic*, Ivana D. Zivkovic, Ljubica M. Jovanovic, Dragan M. Matic, Mladen J. Kocica, Igor B. Mrdovic, Vladimir I. Kanjuh and Milica D. Culafic, “Dabigatran – Metabolism, Pharmacologic Properties and Drug Interactions”, Curr Drug Metab. 2017;18(7):622-635. https://doi.org/10.2174/1389200218666170427113504
 9. Kocica MJ, Vranes MR, Djukic PL, Mikic ADj, Velinovic MM, Havelka M, Kanjuh VI. Giant pseudoaneurysm from Vieussens’ arterial ring. Ann Thorac Surg 2004;78(5):1833-6. M21 – IF:2.244;
 10. Torrent-Guasp F, Kocica MJ, Corno AF, Komeda M, Carreras-Costa F, Flotats A, Cosin-Aguillar J, Wen H. Towards new understanding of the heart structure and function. Eur J Cardiothorac Surg 2005;27(2):191-201. M21 (36/139) – IF:1.802 Rad uvršćen u “TOP25 (4/25) articles” u časopisu: European Journal of Cardio-Thoracic Surgery (januar – decembar 2005).
 11. Kocica MJ, Vranes MR, Kostic D, Kovacevic-Kostic N, Lackovic V, Bozic-Mihajlovic V, Velinovic MM, Mikic ADj, Dimitrijevic-Kalezic N. Intravenous leiomyomatosis with extension to the heart: rare or underestimated? J Thorac Cardiovasc Surg 2005;130(6):1724-6. M21 (9/72) – IF:3.727;
 12. Kocica MJ, Corno AF, Carreras-Costa F, Ballester-Rodes M, Moghbel MC, Cueva CN, Lackovic V, Kanjuh VI, Torrent-Guasp F. The helical ventricular myocardial band: global, three-dimensional, functional architecture of the ventricular myocardium. Eur J Cardiothorac Surg 2006;29(Suppl. 1):S21-40. M21 (32/138) – IF:2.106; Rad uvršćen u “TOP25 articles” (12/25) u časopisu: European Journal of Cardio-Thoracic Surgery (april – jun 2006).
 13. Corno AF, Kocica MJ, Torrent-Guasp F. The helical ventricular myocardial band of Torrent-Guasp: potential implications in congenital heart defects. Eur J Cardiothorac Surg 2006;29(Suppl.1):S61-8. M21 (32/138) – IF:2.106;
 14. Kocica MJ, Panic G, Lackovic V, Obrenovic-Kircanski B. ‘Butterfly-shaped’ thrombus in the ascending aorta. Eur J Cardiothorac Surg 2006;30(6):936. M21 (32/138) – IF:2.106;
 15. Velinovic MM, Davidovic BL, Lotina IS, Vranes RM, Djukic LP, Arsov JV, Ristic VM, Kocica MJ, Petrovic LP. Complications of operative treatment of injuries of peripheral arteries. Cardiovasc Surg 2000;8(4):256-64. M22 (62/136) – IF:0.862;
 16. Torrent-Guasp F, Kocica MJ, Corno A, Komeda M, Cox J, Flotats A, Ballester-Rodes M, Carreras-Costa F. Systolic ventricular filling. Eur J Cardiothorac Surg. 2004;25(3):376-86. M21 (43/139) – IF:1.616;
 17. Labudovic-Borovic MM, Borovic SD, Marinkovic-Eric JM, Todorovic VN, Puskas NS, Kocica MJ, Radak ĐJ, Lackovic VB. A comprehensive morphometric analysis of the internal thoracic artery with emphasis on age, gender and left-to-right specific differences. Histol Histopathol 2013;28(10):1299-1314. M22 (34/76) – IF:2.312;
 18. Torrent-Guasp F, Kocica MJ, Corno AF, Carreras-Costa F. Reply to Criscione et Al. “Sol incit omnibus”. Eur J Cardiothorac Surg 2005;28(2):365-366. M21 (36/139) – IF:1.802;
 19. Torrent-Guasp F, Kocica MJ, Corno AF, Carreras-Costa F. Reply to Lunkenheimer. Eur J Cardiothorac Surg 2004;26(3):663-664. M22 (31/71) – IF:1.616;
 20. Torrent-Guasp F, Kocica MJ, Corno AF, Carreras-Costa F. Reply to Anderson. Eur J Cardiothorac Surg 2004;26(2):461-462. M22 (31/71) – IF:1.616;
 21. Kocica MJ. Promoting angiogenesis protects severely hypertrophied hearts from ischemic injury – Invited Commentary. Ann Thorac Surg 2004;77(6):2011. M21 (21/71) – IF:2.244;

Prema u SCOPUS bazi apstrakata i citata iz naučnih i akademskih časopisa, 39 publikacije autora, u periodu 2000.-2021. godine, citirano je ukupno 559 puta (h-index=11).

Ostale aktivnosti i interesovanja:

Autor-koautor poglavlja u monografijama i udžebenicima (pored citata je naznačena M kategorija prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača):

 • Mladen J. Kočica. HIRURGIJA LUKA AORTE. U: Lazar Davidović, redaktor. Hirurgija aorte. Beograd: Zavod za udžbenike; 2015. p. 139-539 M44 (1.4)
 • Mladen J. Kočica, Vladimir Kanjuh, Nebojša Antonijević, Dragan Cvetković, Ljiljana Šoškić, Snežana Kanjuh, Vesna Lačković. HELIKOIDNA VENTRIKULARNA MIOKARDNA TRAKA TORRENT-GUASP-A: INTEGRATIVNI PRISTUP U PROUČAVANjU FORME I FUNKCIJE KOMORNOG MIOKARDA SA POSEBNIM OSVRTOM NA MEĐUKOMORNU PREGRADU. U: Duško Vulić, Vladimir Kanjuh, Miodrag Ostojić, Nathan D. Wong, urednici. Novi trendovi u prevenciji, dijagnostici i lečenju kardiovaskularnih bolesti. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija; 2015. p. 7-48. M14
 • Irena Tanasković, Vesna Lačković, Vladimir Kanjuh, Đorđe Radak, Mladen Kočica, Janja Raonić, Snežana Kanjuh. CITOHISTOLOŠKE KARAKTERISTIKE VASKULARNOG ZIDA ATEROSKLEROTSKE ANEURIZME ABDOMINALNE AORTE. U: Duško Vulić, Vladimir Kanjuh, Miodrag Ostojić, Nathan D. Wong, urednici. Novi trendovi u prevenciji, dijagnostici i lečenju kardiovaskularnih bolesti. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija; 2015. p. 177-194. M14
 • Nebojša M. Antonijević, Vladimir Kanjuh, Ljubica Jovanović, Ivana Živković, Dragan Matić, Valentina Đorđević, Mladen Kočica. VENSKI TROMBOEMBOLIZAM. U: Duško Vulić, Vladimir Kanjuh, Miodrag Ostojić, Nathan D. Wong, urednici. Novi trendovi u prevenciji, dijagnostici i lečenju kardiovaskularnih bolesti. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija; 2015. p. 211-256. M14
 • Vladimir Kanjuh, Vesna Lačković, Irena Tanasković, Mladen Kočica, Nebojša Antonijević, Ivana Burazor. HAEMATOMA (ANEURYSMA) DISSECANS AORTAE Jedno od najtežih oboljenja u kardiologiji i medicini. U: Duško Vulić, Vladimir Kanjuh, Miodrag Ostojić, Nathan D. Wong, urednici. Novi trendovi u prevenciji, dijagnostici i lečenju kardiovaskularnih bolesti. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija; 2015. p. 285-300. M14
 • Mladen J. Kočica, Vladimir I. Kanjuh, Vesna Lačković, Dragan Cvetković, Nebojša Antonijević, Ljiljana Šoškić, Miloš Grujić, Milica Karadžić, Snežana Kanjuh. ANEURIZME LUKA AORTE – SAVREMENI ASPEKTI ETIOPATOGENEZE, DIJAGNOSTIKE I TERAPIJE. U: Duško Vulić, Vladimir Kanjuh, Miodrag Ostojić, Nathan D. Wong, urednici. Novi trendovi u prevenciji, dijagnostici i lečenju kardiovaskularnih bolesti. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija; 2015. p. 301-336. M14
 • Lačković V, Kanjuh V, Kočica M, Vuković I. Struktura, funkcija i patologija endotela. U: M. Ostojić, V. Kanjuh, B. Beleslin, urednici. Kardiologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; 2011. p. 241-246. M44 (1.75)
 • Kanjuh V, Kočica M, Lačković V, Teofilovski-Parapid G, Kanjuh S. Miokard komora kao otvorena mišićna traka između plućne arterije i aorte. („Torrent-Guaspovo srce“). U: Ostojić M, Kanjuh V, Beleslin B, urednici. Kardiologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; 2011. p. 228-33. M44 (1.4)
 • Kanjuh V, Gojković-Bukarica Lj, Novaković A, Kočica M, Antonijević N, Kanjuh S. ENTITETI ARTERIOSKLEROZE I ARTERIOLOSKLEROZE (Etio-patogeneza i morfološko-klinička korelacija). U: Nedeljković SI (Ed.), Simeunović SD, Vukotić MR, et al. Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece – JUSAD – 20 godina praćenja. Beograd: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – CIBID. Beograd; 2010. p. 161-168. M45 (0.83)
 • Lačković V, Kanjuh V, Kočica M, Lačković M, Tanasković I. Histopatološke karakteristike vaskularnog endotela-klinički aspekti. U: U: Nedeljković SI (Ed.), Simeunović SD, Vukotić MR, et al. Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece – JUSAD – 20 godina praćenja. Beograd: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – CIBID; 2010. p 169-186. M45 (1.0)
 • Lačković V, Kanjuh V, Kočica M, Nikolić I. Citohistološke karakteristike arterijskih krvnih sudova i njihov embrionalni razvoj. U: U: Nedeljković SI (Ed.), Simeunović SD, Vukotić MR, et al. Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece (JUSAD)1998-2003. Beograd: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – CIBID; 2006. p 13-25. M45 (1.25)
 • Izvršni Direktor Internacionalnog Naučnog Odbora “Torrent-Guasp” Fondacije (Osnovana 2006. godine, sa sedištem u Valensiji, Španija. Predsednik Fondacije: Prof. Sir Donald N. Ross, London, UK). Sukcesor naučnog rada Prof. Francisca Torrent-Guasp-a i koautor projekata: Electrical circulation; Ventricular “brace” prosthesis; Mitral Valve – Papillary Muscles Dynamic Complex.
 • Član komisije Mistarstva zdravlja Republike Srbije za razvoj kardiohirurgije do 2020. godine.
 • Član radne grupe Kliničkog Centra Srbije za izradu kliničkih dijagostičko-terapijskih protokola i algoritama.
 • Recenzije po pozivu u domaćim časopisima: Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo (2009-)
 • Recenzije po pozivu u stranim časopisima: Annals of Thoracic Surgery (2005-), Anatomical Record (2006-), Journal of Biomechanics (2007-), Medical Science Monitor (2007-).
 • Stalni recenzent (2004-) u časopisu European Journal of Cardio-Thoracic Surgery i Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery (sertifikat o aktivnosti u uredništvu)
 • Prevod teksta “AHA-ACC PREPORUKE ZA KORONARNU HIRURGIJU” Evropskog udruženja kardiologa ili Američkog koledža za kardiologiju i Američke asocijacije za srce (Original objavljen u JACC Vol. 34, No. 4, Oktobar 1999:1262–347). Kardiološka sekcija SLD u saradnji sa Hemofarmom, Panfarmom i Pfizer-om. Beograd 2002. Glavni urednik Prof. dr P.M. Seferović.
 • Saradnja sa “Resident Section” EACTS (kontakt osoba za Jugoslaviju http://www.ctsnet.org/doc/973) na pitanjima edukacije i edukacionog programa u oblasti torakalne i kardiovaskularne hirurgije – “European Training Programmes” (http://www.ctsnet.org/doc/7120). Član International Credentialing Committee in Cardio-Thoracic Surgery

Članstvo u Organizacionim i Naučnim odborima brojnih domaćih naučnih i stručnih skupova.